تماس با ما

نام ونام خانوادگی سمت کد پرسنلی میزان تحصیلات رشته تحصیلی روزهای حضور در گروه شماره تلفن همراه
شهین قلی زاده سرگروه ۳۱۰۷۶۸۷۹ فوق لیسانس آموزش ریاضی دوشنبه ۰۹۱۵۱۹۰۷۹۹۰
ابوذر نخعی مطلق عضو گروه ۸۳۰۵۴۵۵۶ فوق لیسانس ریاضی کاربردی دوشنبه ۰۹۱۵۱۹۱۳۹۰۲
مرتضی جعفری عضو گروه ۸۳۰۵۴۵۱۷ دانشجوی دکتری ریاضی محض دوشنبه ۰۹۱۵۱۴۰۱۶۴۷

آدرس ایمیل گروه برای ارتباط بیشتر با همکاران

g.riazi.sb92@gmail .com