اعضای گروه

شهین قلی زاده سرگروه

نرگس مولایی نژاد عضو گروه

صالح اویسی عضو گروه